چرا تحول هشت ثور ناکام شد؟

قدرت‌های بزرگ از حل سیاسی جنگ در سال ۱۹۹۲ حمایت نکردند و فروپاشی حکومت حزب وطن سبب دوام جنگی شد که کابل را مثل شهرهای اروپایی در جنگ‌های جهانی اول و دوم ویران کرد.

چرا کودتای هفت ثور کامیاب نبود؟

 در پادشاه‌گردشی‌های تاریخی، جای پادشاه را یک امیرزادۀ دیگر از همان خاندان یا خاندان دیگر می‌گرفت، ولی کودتای هفت کل منازعۀ سنتی قدرت را دگرگون کرد و یک حزب سیاسی را روی کارآورد.