آیا پشتیبانی هوایی به نیروهای امنیتی و دفاعی فراهم خواهد شد؟

دولت افغانستان با خروج امریکایی‌ها، نیروهای امنیتی و دفاعی را از بسیاری از مناطق خارج خواهد کرد ولی در صورت فراهم نشدن پشتیبانی هوایی، بازپس‌گیری مناطقی که سقوط می‌کند، وقت زیادی  خواهد گرفت.