مشکل در روابط مرکز و ولایات

در دورۀ ریاست جمهوری حامد کرزی در جوزجان علیه جمعه‌ خان همدرد والی وقت، راه‌پیمایی شد و حکومت مرکزی از سر ناگزیری والی را برکنار کرد. در ماجرای کنونی فاریاب رهبری جنبش هم با حمایت از معترضان می‌گویند که هر که والی فاریاب می‌شود باید از همین ولایت باشد.