روند صلح افغانستان، خلای توازن جنسیتی و فقدان نمایندگی زنان

مطالبات زنان افغانستان برای مشارکت در راستای آمادگی برای مذاکرات صلح یکی از موضوعات مرتبط با مذاکرات صلح میان حکومت و طالبان است که تا هنوز علی‌رغم تلاش زنان این خواست‌ها به صورت جدی در نظر گرفته نشده است.