دربارۀ یهودیان افغانستان

یهودیان افغانستان ادعا دارند که آنان از بازمانده‌گان نخستین موج مهاجرت یهودیان در دورۀ آشوری، معروف به تبعید بابل (۷۲۰ قبل از میلاد) اند. اما در این‌باره به جز اشاره‌های مبهم تورات سند معتبری وجود ندارد.