چرا کودتای هفت ثور کامیاب نبود؟

 در پادشاه‌گردشی‌های تاریخی، جای پادشاه را یک امیرزادۀ دیگر از همان خاندان یا خاندان دیگر می‌گرفت، ولی کودتای هفت کل منازعۀ سنتی قدرت را دگرگون کرد و یک حزب سیاسی را روی کارآورد.